DE WAARD 8

4906 BC

Oosterhout

0650247577

info@fabrie-en-partners.nl

Privacy Policy

Over Germaine Fabrie & Partners
Germaine Fabrie & Partners is een organisatieadviesbureau met verschillende takken van HR
dienstverlening, waaronder assessment, persoonlijke ontwikkeling / coaching en
organisatieontwikkeling. Een meer uitgebreide omschrijving van de dienstverlening van Germaine
Fabrie & Partners treft u aan op www.fabrie-en-partners.nl.

Wie verwerkt gegevens?
Verwerker: Germaine Fabrie & Partners, de Waard 8, 4906 BC Oosterhout, 06 50247577 ,
info@fabrie-en-partners.nl

Welke gegevens verzamelen we en voor welk doel?
Afhankelijk van de specifieke dienstverlening slaat Germaine Fabrie & Partners verschillende
gegevens van de kandidaat op:

– Persoonsgegevens NAW, geboortedatum, opleidingsniveau, geslacht, e-mailadres
De persoonsgegevens zijn nodig om unieke gebruikers aan te kunnen maken en om de juiste
normen te kunnen gebruiken. De bewaartermijn voor deze gegevens is twee jaar. Een
dergelijke termijn is noodzakelijk voor het maken van groepsrapportages, alsmede voor het
nogmaals verstrekken van rapporten aan kandidaten indien zij hun rapport zijn kwijtgeraakt.
Op verzoek kunnen de gegevens direct na een assessment geanonimiseerd worden. Concreet
betekent dit het volgende: naam en e-mailadres worden verwijderd en bij het woonadres
worden alleen de vier cijfers van de postcode bewaard.
– Antwoorden op vragenlijsten
Alle antwoorden op vragenlijsten worden, met vermelding van het tijdstip waarop is
geantwoord, opgeslagen. Deze data worden door Germaine Fabrie & Partners gebruikt om
de voortgang bij de verschillende vragenlijsten bij te houden, alsmede om op een later
tijdstip de scores te berekenen. De bewaartermijn voor deze gegevens is twee jaar. Een
dergelijke termijn is noodzakelijk voor het maken van groepsrapportages, alsmede voor het
nogmaals verstrekken van rapporten aan kandidaten indien zij hun rapport zijn kwijtgeraakt.
– Scores
Zodra de benodigde vragenlijsten ingevuld zijn, kunnen de testscores door Germaine Fabrie
& Partners worden berekend. Deze scores worden vertaald in normscores, waarbij dankzij de
persoonsgegevens gekozen wordt voor een bepaalde normgroep. De normgroepen worden
geselecteerd op basis van de persoonsgegevens: geslacht, leeftijd en opleiding. De testscores
worden permanent apart opgeslagen in de database van Germaine Fabrie & Partners,
teneinde verdere verfijning van de normen mogelijk te maken en wetenschappelijke
onderzoeken op deze testscores te kunnen verricht

Hoe verlenen kandidaten toestemming?
Germaine Fabrie & Partners verzamelt geen persoonsgegevens zonder toestemming van de
kandidaat. Verder krijgt de kandidaat na afloop van het assessment inzage in zijn/haar persoonlijke
rapport. De kandidaat kan hier een toelichting op vragen van de betrokken psycholoog. Vervolgens
besluit de kandidaat of het rapport wel of niet naar de opdrachtgever verstuurd wordt. Ten slotte
kan een kandidaat tijdens of na een assessment verzoeken om zijn/haar persoonsgegevens te laten
verwijderen. Wanneer hij/zij hiervan gebruik wilt maken kan hij/zij zich wenden tot info@ fabrie-enpartners.nl. Germaine Fabrie & Partners zal vervolgens direct aan dit verzoek voldoen.

Recht op inzage, meenemen of rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens.

Na afloop van een assessment ontvangt de kandidaat te allen tijde een kopie van zijn/haar volledige
rapport (inclusief de genormeerde scores van de psychometrische tests). Hij/zij heeft het recht op
inzage, meenemen, rectificatie of verwijderen van zijn/haar persoonsgegevens. De rapporten voor
kandidaten en opdrachtgevers zijn exact hetzelfde. Het inzagerecht heeft geen betrekking op de
persoonlijke werkaantekeningen van de betrokken psycholoog, voor zover die uitsluitend zijn
bedoeld voor intern overleg en beraad. De kandidaat krijgt als eerste inzage in zijn/haar eigen
rapport en dient vervolgens schriftelijk toestemming verlenen alvorens Germaine Fabrie & Partners
het rapport met de opdrachtgever deelt.

Cloud-storage
De gegevens van de kandidaat worden opgeslagen in de cloud (one-drive). Enkel de betrokken
psycholoog heeft toegang tot het dossier. De gegevens zijn hierdoor niet toegankelijk voor derden.
Duur van de opslag De bewaarduur van de kandidaat zijn/haar gegevens is maximaal twee jaar,
conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen. De verantwoordelijke kan een
kortere maximale bewaartermijn hanteren.

Meldpunt kwetsbaarheden
Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze
kwetsbaarheid te melden aan info@fabrie-en-partners.nl. Zo kunnen we samen de veiligheid en
betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

Overige rechten
Graag wijzen wij u op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wel
stellen wij het op prijs indien u eerst uw klacht aan verantwoordelijke of Germaine Fabrie & Partners
wilt sturen: info@fabrie-en-partners.nl met als onderwerp ‘privacy’.