DE WAARD 8

4906 BC

Oosterhout

0650247577

info@fabrie-en-partners.nl

Assessment

Vanuit Germaine Fabrie en Partners worden twee typen assessments aangeboden:

Waar praten we over? 
Als organisatie heeft u behoefte aan een deskundige beoordeling van uw sollicitant of medewerker. Onze assessment-methode is in hoge mate gebaseerd op persoonlijke interactie tussen kandidaat, psycholoog en assessoren.

Het assessment van Germaine Fabrie & Partners begeleidt u effectief bij het vaststellen van kwaliteiten gericht op het uitoefenen van een functie of opleiding. Uitgangspunt hierbij is dat actueel gedrag en historie van de kandidaat in belangrijke mate toekomstig gedrag voorspellen. De schriftelijke rapportage en het resultatenprofiel geven duidelijke aanknopingspunten voor het inschatten van de functionele mogelijkheden van de deelnemer en zijn groeipotentieel op termijn.
U ontvangt van ons een compleet advies over een goed en aansluitend scholings- of coachingstraject.
Bij het assessment worden deskundige beoordelaars (assessoren) ingeschakeld. Zij hebben veel ervaring op alle relevante werkterreinen met uiteenlopende specialisaties.  

Waarom een assessment bij Germaine Fabrie & Partners?

 • Germaine Fabrie & Partners kent het onderwijs door en door en van binnenuit.
 • Combinatie van psychologisch onderzoek met criterium gerichte interviews én praktijksimulaties.
 • Meerdere assessoren: ervaren NIP-psychologen én getrainde ervaringsdeskundige assessoren uit het veld.
 • De assessmentinstrumenten van Germaine Fabrie & Partners sluiten voortreffelijk aan bij het NSA Competentieprofiel.
 • Altijd maatwerk: het assessment is toegesneden op het functieprofiel, competentieprofiel en specifieke vragen van de opdrachtgever.
 • Geen lange wachttijden en een snelle rapportage.
 • Een persoonlijk verslag met onderbouwde conclusies en aanbevelingen.

Wij onderscheiden bij Germaine Fabrie & Partners twee verschillende assessments, dit zijn ontwikkelingsgerichte assessments en selectieassessments.

Het ontwikkelingsgericht assessment
Gedurende een sollicitatie procedure kunt u zeker zijn van een kandidaat, maar nader onderzoek wensen op een paar vragen. U kunt dan kiezen voor een ontwikkelassessment waarmee kwaliteiten en ontwikkelpunten van de kandidaat m.b.t. zijn nieuwe functie worden onderzocht en waarop u als werkgever de kans heeft om de kandidaat effectief te kunnen coachen.
Een ontwikkelassessment is ook vaak aan de orde aan het begin of einde van een opleiding dan wel in het kader van de ontwikkelingsgerichte gesprekcyclus IPB of Competentiemanagement. Het Human Resource Potentieel (HRP)onderzoek ®, dat in samenwerking met de Universiteit van Tilburg is ontwikkeld, brengt systematisch en objectief de actueel en potentieel aanwezige kennis, vaardigheden en persoonskenmerken in beeld in relatie tot een specifieke functie en een vooraf bepaald competentieprofiel. 
Germaine Fabrie & Partners zal in het rapport voorstellen doen inzake de wijze waarop deze potenties operationeel kunnen worden gemaakt c.q. op welke punten nadere sturing en training wenselijk of noodzakelijk is. 
Met een ontwikkelingsgericht assessment wil de opdrachtgever weten welke competenties de kandidaat in huis heeft en welke competenties ontwikkeling behoeven om de huidige (of toekomstige) functie met succes te kunnen vervullen. Er zijn verschillende redenen waarom ook scholen in het primair onderwijs in toenemende mate investeren in ontwikkelingsgerichte assessments:

 

 • Men wil de kwaliteiten en ontwikkelpunten van leerkrachten of schoolleiding in kaart brengen, bijvoorbeeld om een persoonlijk ontwikkelplan (POP) te kunnen maken. 
 • Men wil de inzetbaarheid van individuele medewerkers vergroten. 
 • Men wil de mobiliteit van medewerkers bevorderen. 
 • Men wil het assessment gebruiken ter ondersteuning van veranderingsprocessen.
 • Men wil de vastgelopen loopbaan van een medewerker vlottrekken. Het ontwikkelassessment kent een aantal vaste onderdelen, maar de uitwerking en keuze van instrumenten zijn afhankelijk van de specifieke vraagstelling en functie.

 

Germaine Fabrie & Partners is gespecialiseerd in het bepalen van het potentieel van zowel leerkrachten als van bestuurders, (toekomstige) schoolleiders, middenmanagers, locatiedirecteuren en bovenschools managers. 

Selectie-assessments  
Gedurende een sollicitatie procedure kunnen onzekerheden en vragen blijven bestaan over de kwalificaties van een kandidaat. U kunt dan kiezen voor een selectie assessment.

Het Human Resource Potential (HRP)onderzoek ®, dat in samenwerking met de Universiteit van Tilburg is ontwikkeld, brengt systematisch en objectief de actueel en potentieel aanwezige kennis, vaardigheden en persoonskenmerken in beeld in relatie tot een specifieke functie en een vooraf bepaald competentieprofiel.  
Hiermee krijgt u in beeld of een kandidaat voldoende competenties in huis heeft en over de juiste persoonlijkheidskenmerken beschikt om een bepaalde functie al dan niet met succes te kunnen vervullen.  
Dit kan een bijdrage leveren in de besluitvorming om een kandidaat wel of niet aan te nemen.  
Het selectieassessment kent een aantal vaste onderdelen, maar de uitwerking en keuze van instrumenten zijn afhankelijk van de specifieke vraagstelling en functie.

Trainingsassessments: daar word je wijzer van!
Een managementteam wat met elkaar wil leren heeft besloten om te starten vanuit een team-assessment. Met een zekere spanning volgen zij de introductiebijeenkomst: wat staat hen te wachten? Is het niet moeilijk om je collega’s te observeren, wetend dat jezelf ook geobserveerd wordt?

Dit aanbod is ontwikkeld door Germaine Fabrie, Psycholoog, en Piet Lemmen. 

Een eerste kenmerk van het trainings-assessment is, dat deelnemers in praktijksituaties worden gebracht. 
Deze komen overeen met omstandigheden die in de praktijk van een leidinggevende voorkomen. 
Ze vormen als het ware een steekproef en worden ook wel “praktijksimulaties” genoemd. 
Het idee achter het team-assessment is, dat deelnemers kunnen laten zien op welke wijze zij omgaan met situaties, die zij in de dagelijkse praktijk tegenkomen. 
En dat de teamleden elkaar in deze simulaties bezig zien. Daarmee wordt meteen de relatie gelegd met de echte werksituatie: deelnemers herkennen het gedrag wat vertoond wordt en het wordt haast als vanzelf bespreekbaar. 

Een tweede kenmerk van een trainings-assessment vormen de assessoren. De deelnemers worden gevraagd om ook als assessor op te treden. Dat wil zeggen dat niet alleen door Piet Lemmen en Germaine Fabrie observaties worden verricht, maar ook door elke deelnemer aan het assessment.  
Germaine Fabrie en Piet Lemmen blijven echter wel de managementdeskundigen (zowel praktisch als theoretisch) die de prestaties van de deelnemer in de diverse situaties beoordelen en daaraan  scores toekennen. 
Op basis van deze scores wordt een assessmentrapport opgesteld. Dit rapport valt onder de NIP-code en wordt aan iedere deelnemer afzonderlijk opgestuurd. In het team-assessment worden prestaties op basis van vooraf vastgelegde criteria beoordeeld. 
Deze criteria worden opgesteld in samenspraak met de opdrachtgever. 
Van daaruit wordt het trainings-assessment ingericht. 

Het traject voor een trainingsassessment is als volgt: Overleg met de opdrachtgever over doel en functie van het team-assessment Een introductie bijeenkomst om opdrachten te introduceren en om een observatie te oefenen Twee dagen, waarbij op de ene dag de simulaties centraal staan en op de andere dag de individuele terugkoppeling. Binnen drie weken verwerking van bevindingen in een individueel assessmentrapport   Het is voorwaardelijk, dat er in de groep een zeker niveau van  veiligheid, vertrouwen en openheid moet zijn om een team-assessment een succes te laten zijn. Verder hebben we gemerkt, dat de groep niet groter dan zes moet zijn om het voor zowel begeleiders als deelnemers behapbaar te houden.